Superphysics Superphysics

Tất cả kiến thức có thể được nhóm thành ba loại: Siêu hình học, Siêu Vật Lý, Vật Lý.

Icon
Siêu hình học có thể tái tạo 1-50%

Nó chứa đựng những nghịch lý

Icon
Siêu Vật Lý có thể tái tạo 51-99%

Nó mang tính chủ quan

Icon
Vật Lý có thể tái tạo 100%

Nó mang tính khách quan

Bản chất của Linh hồn

Mọi thứ đều là sóng mà chúng ta nhìn nhận như là hạt

Vũ trụ là tương đối, nhưng chúng ta nhìn nhận nó như là lượng tử rời rạc


Any Comments? Post them below!